آمیب ها
آنتامیبا کاویه (Entamoeda caviae) تک یاختۀ نسبتا شایع و غیر بیماری زای خوکچه هندی است. ذکر این نکته در این بخش بدین علت است که تکنسین های دامپزشکی متوجۀ غیر بیماری زا بودن این تک یاخته باشند. بطور عمده تروفوزوئیت این انگل مشاهده می شود.
کیست ها معمولا در آزمایش متراکم سازی مدفوع با محلول اشباع شده سولفات روی دیده نمی شود. اندازۀ کیست های رسیده 27_11 میکرون است و هشت هسته دارند.
تروفوزوئیت اغلب در گسترش مستقیم مدفوع دیده
می شود و ابعاد آن 20×5/10 میکرون می باشد. تروفوزوئیت ها در رنگ آمیزی گسترش مستقیم مدفوع با محلول یددار لوگل مشخص می شود. انتقال آنتامبیا کاویه با خوردن کیست های دفع شده با مدفوع خوچه های هندی ناقل انجام می شود. آنتامبیا کاویه میزبان اختصاصی دارد و به انسان منتقل نمی شود.

ادامه دارد...