پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

گربه پرشین سفید ماده

گربه پرشین سفید ماده
" فروش رفت "

<p style="text-align: right; ">&#160;<strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">مشخصات :</strong></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; "><strong>نوع :گربه&#160;</strong><br /> <strong>نژاد پرشین کت گربه ایرانی&#160;</strong><br /> <strong>رنگ – سفید&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ تولد : ۱۳۹۰/۱۲/۲۰</strong><br /> <strong>جنسیت :ماده&#160;</strong><br /> <strong>واکسیناسیون : دو دوز رایگان فایزر آلمان&#160;</strong><br /> <strong>درمان انگلی : انجام شده</strong><br /> <strong>شناسنامه بهداشتی دارد&#160;</strong><br /> <strong>گواهی سلامت : دارد&#160;</strong><br /> <strong>کد رجیستری : دارد&#160;</strong><br /> <strong>قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ قرار گرفتن در بخش فروش : ۲۲/اردبیهشت /۱۳۹۰&#160;</strong><br /> <strong>برای خرید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ با شماره ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲ تماس بگیرید</strong></p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_709"> <p style="text-align: right; "><img text-align:="" title="&lt;div&gt;&lt;p style=" class="size-medium wp-image-709" alt="" />&#160;<strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">مشخصات :</strong></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; "><strong>نوع :گربه&#160;</strong><br /> <strong>نژاد پرشین کت گربه ایرانی&#160;</strong><br /> <strong>رنگ – سفید&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ تولد : ۱۳۹۰/۱۲/۲۰</strong><br /> <strong>جنسیت :ماده&#160;</strong><br /> <strong>واکسیناسیون : دو دوز رایگان فایزر آلمان&#160;</strong><br /> <strong>درمان انگلی : انجام شده</strong><br /> <strong>شناسنامه بهداشتی دارد&#160;</strong><br /> <strong>گواهی سلامت : دارد&#160;</strong><br /> <strong>کد رجیستری : دارد&#160;</strong><br /> <strong>قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ قرار گرفتن در بخش فروش : ۲۲/اردبیهشت /۱۳۹۰&#160;</strong><br /> <strong>برای خرید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ با شماره ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲ تماس بگیرید</strong></p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_709"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="211" alt="خرید گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-1.jpg" title="گربه" class="size-medium wp-image-709" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_711"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="189" alt="خرید گربه پرشین" src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05446-300x189.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-711" /></p> <p class="wp-caption-text">پرشین پت</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_710"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="200" alt="خرید گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05445-300x200.jpg" title="گربه ماده" class="size-medium wp-image-710" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">علامت مشخصه : چشم های آبی</p> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-1.jpg" alt="گربه پرشین سفید ماده " width="300" height="211" /&gt;</p> <p>&#160;</p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_711"> <p style="text-align: right; "><img text-align:="" title="&lt;div&gt;&lt;p style=" class="size-medium wp-image-711" alt="" />&#160;<strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">مشخصات :</strong></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; "><strong>نوع :گربه&#160;</strong><br /> <strong>نژاد پرشین کت گربه ایرانی&#160;</strong><br /> <strong>رنگ – سفید&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ تولد : ۱۳۹۰/۱۲/۲۰</strong><br /> <strong>جنسیت :ماده&#160;</strong><br /> <strong>واکسیناسیون : دو دوز رایگان فایزر آلمان&#160;</strong><br /> <strong>درمان انگلی : انجام شده</strong><br /> <strong>شناسنامه بهداشتی دارد&#160;</strong><br /> <strong>گواهی سلامت : دارد&#160;</strong><br /> <strong>کد رجیستری : دارد&#160;</strong><br /> <strong>قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ قرار گرفتن در بخش فروش : ۲۲/اردبیهشت /۱۳۹۰&#160;</strong><br /> <strong>برای خرید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ با شماره ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲ تماس بگیرید</strong></p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_709"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="211" alt="خرید گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05442-300x211.jpg" title="گربه" class="size-medium wp-image-709" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_711"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="189" alt="خرید گربه پرشین" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-2.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-711" /></p> <p class="wp-caption-text">پرشین پت</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_710"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="200" alt="خرید گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05445-300x200.jpg" title="گربه ماده" class="size-medium wp-image-710" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">علامت مشخصه : چشم های آبی</p> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-2.jpg" alt="گربه پرشین سفید ماده " width="300" height="189" /&gt;</p> <p>&#160;</p> <p class="wp-caption-text">پرشین پت</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_710"> <p style="text-align: right; "><img text-align:="" title="&lt;div&gt;&lt;p style=" class="size-medium wp-image-710" alt="" />&#160;<strong style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">مشخصات :</strong></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; "><strong>نوع :گربه&#160;</strong><br /> <strong>نژاد پرشین کت گربه ایرانی&#160;</strong><br /> <strong>رنگ – سفید&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ تولد : ۱۳۹۰/۱۲/۲۰</strong><br /> <strong>جنسیت :ماده&#160;</strong><br /> <strong>واکسیناسیون : دو دوز رایگان فایزر آلمان&#160;</strong><br /> <strong>درمان انگلی : انجام شده</strong><br /> <strong>شناسنامه بهداشتی دارد&#160;</strong><br /> <strong>گواهی سلامت : دارد&#160;</strong><br /> <strong>کد رجیستری : دارد&#160;</strong><br /> <strong>قیمت : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان&#160;</strong><br /> <strong>تاریخ قرار گرفتن در بخش فروش : ۲۲/اردبیهشت /۱۳۹۰&#160;</strong><br /> <strong>برای خرید همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۲ تا ۲۰ با شماره ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲ تماس بگیرید</strong></p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_709"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="211" alt="خرید گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05442-300x211.jpg" title="گربه" class="size-medium wp-image-709" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_711"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="189" alt="خرید گربه پرشین" src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/05/DSC05446-300x189.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-711" /></p> <p class="wp-caption-text">پرشین پت</p> </div> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_710"> <p style="text-align: right; "><img width="300" height="200" alt="خرید گربه پرشین " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-3.jpg" title="گربه ماده" class="size-medium wp-image-710" /></p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">علامت مشخصه : چشم های آبی</p> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image47321-3.jpg" alt="گربه پرشین سفید ماده " width="300" height="200" /&gt;</p> <p>&#160;</p> <p class="wp-caption-text">فروش گربه</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: right; ">علامت مشخصه : چشم های آبی</p>

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos