باز هم داستان موش و گربه اما این بار به شیوه ای متفاوت!

هنگامی این گربه گرسنه که مانگو نام دارد به سمت ظرف غذایش می رود متوجه می شود که یک موش در حال غذا خوردن است، اما به جای اینکه مثل همیشه گربه موش را شکار کند، ترسیده و به گوشه ای پناه می برد.
گربه ای که از موش می ترسد!

گربه ای که از موش می ترسد!
گربه ای که از موش می ترسد!
گربه ای که از موش می ترسد!
گربه ای که از موش می ترسد!
گربه ای که از موش می ترسد!
گربه ای که از موش می ترسد!