زبان بدن گربه


گربه ها موجودات راحتی هستند. اگر کمی با آنها زندگی کنید، بعد از مدتی الگوی رفتاری آنها دستتان می آید. اینکه یک گربه چه صدایی در می آورد، چه نگاهی می کند، یا اینکه دمش را به چه حالتی در می آورد، همه می تواند حالات و احساسات آن گربه را نشان دهد. برای اینکه بتوانید زبان بدن گربه ها را راحت تر درک کنید، به اینفوگرافیک زیر توجه کنید.
زبان بدن گربه