باکس حمل و نگهداری سگ و گربه


این محصول 
باکس حمل و نگهداری سگ و گربه


باکس حمل و نگهداری سگ و گربهکه از پرشین پت تهیه میکنید مناسب برای سگ های اندازه کوچک و گربه مناسب میباشد و این محصول 
باکس حمل و نگهداری سگ و گربهساخته شده با پرز درونی و تودوزی بسیار نرم برای سگ ها و گربه ها میباشد . باکس حمل و نگهداری سگ و گربهاین محصول لوکس برای راحتی پت شما میباشد 
باکس حمل و نگهداری سگ و گربهدر دو رنگ 


باکس حمل و نگهداری سگ و گربهباکس حمل و نگهداری سگ و گربه

همراه با بند شانه ای و جای نوشتن اسم و مشخصات بر روی درج ان 
باکس حمل و نگهداری سگ و گربهفروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | باکس حمل و نگهداری سگ و گربه در دو رنگ