استاد ماهیگیران که اوشو نامیده می‌شود، پرنده را برای شکار ماهی‌های مورد نظر تربیت می‌کند و برای جلوگیری از بلعیدن ماهی‌های بزرگ، گردن پرنده را با طناب می‌بندد.

اوشوهای رودخانه ناگارا از سال 1890 به عنوان کارکنان رسمی آژانس سلطنتی ژاپن اعلام شده‌اند.