آدیااسپیرومیکوز (Adiaspiromycosis)


واژه های مترادف آن هاپلومیکوزیس (Haplomycosis) و آدیااسپیروزیس (Adiaspiromycosis) است. عامل بیماری امونسیاپاروا (Emmonsia parva)،کرسنس (E.cresces) و جدیدا برازیلینس (E.brasilienses) را یافته اند. از نظر انتشار جغرافیایی در تمام جهان یافت می شود.

علایم بیماری در انسان و حیوانات:

قارچ عامل بیماری در خاک است و بصورت انگل در عدۀ زیادی از جوندگان یافت می شود. بعلاوه در حشره خواران، علف خواران و گوشتخواران وحشی نیز این قارچ یافت می شود. قارچ اکثرا در ریه های حیوانات و انسان موضعی می شود و جراحتی به رنگ خاکستری روشن تا زرد رنگ ایجاد می کند. این جراحت هیچ گونه تاثیری در حالت عمومی حیوان نمی گذارد. اسپر قارچ از راه تنفس وارد ریه ها می شود و در آنجا آلودگی را تولید می کند. قارچ در ریه ها تولید مثل نمی کند اما اندازۀ آن بزرگ می شود. در اصل اندازۀ قارچ 4 میکرون می باشد که در ریه ها 50 میکرون می شود و در دیامتر هم مشاهده شده است.
تا بحال در گزارشهای موجود موارد اندکی از این بیماری در انسان دیده شده است. البته اکثر آلودگی نیز بعد از کالبدگشایی جسدهایی که برای تشخیص سایر بیماریها یا عوارض علت مر گ انجام شده مشاهده گردیده است.

تشخیص بیماری:
با انجام تهیه نمونه های بافت شناسی و یا کشت و تزریق به حیوانات حساس می توان تشخیص بیماری را انجام داد.
ادامه دارد...