برعهده دارد . بسیاری از مارها فلسهای بسیار براقی دارند که موجب میشود خیس و لیز به نظر برسند.

پوست و فلس در مارها
بسیاری از مارها فلسهای بسیار براقی دارند که موجب میشود خیس و لیز به نظر برسند . در حقیقت اگر به مار دست بزنید معمولا احساس میکنید که خشک و نرم است . اما تمام مارها نرم و 

براق نیستند برخی از مارها مانند مار مونتپولیه ( Montpellier ) و بعضی مارهای شنزار با مایع روغنی ای که از بینی آنها بیرون می آید فلسهایشان را براق می کنند . دانشمندان نمیدانند که 

آنها چرا چنین کاری را انجام میدهند .


پوست و فلس در مارها
فلس های محافظ
فلس ها پوسته محافظی را به دور بدن مار تشکیل میدهند . آنها به اندازه کافی سخت هستند که بعضی حشرات نتوانند آنها را گاز بگیرند . نقش دیگر فلس ها در حفاظت و جلوگیری از زخمی 

شدن بدن مارها در اثر حمله سایر حیوانات است . کارآیی برخی فلس ها نیز هنوز به طور کامل مشخص نشده است ، به عنوان مثال افعی شاخ دار بیابانی ، پشت چشمانش دو فلس مخصوص دارد که مانند دو شاخ کوچک است و دانشمندان مطمئن نیستند که فایده آن چیست .حفظ آب
وظیفه دیگر فلس ها ، حفاظت از آب بدن میباشد . بعضی از مارها در جاهای بسیار گرم و خشک زندگی می کنند که بیشتر حیوانات دیگر نمی توانند در آنجا دوام بیاورند . مارها می توانند در 

آنجا باشند زیرا فلسهایشان به آنها کمک می کند رطوبت را درون بدنشان حفظ کنند و بدنشان بیش از حد خشک نشود . مارها هم مانند سایر جانداران ، در صورتی که بدنشان بیش از حد خشک شود ، خواهند مرد .پوست و فلس در مارها
پوست اندازی در مارها
مارها در طول زندگی خود همینطور که بزرگتر می شوند ، پوست های جدیدی در می آورند . هربار که پوست جدیدی بوجود می آید ، مجبور می شوند که پوست قدیمی را بیاندازند . معمولا 

پوست را یکدفعه بصورت یک تکه بزرگ می اندازند . تشخیص مار پوست انداخته از روی براقی و شفافیت پوست جدید امکان پذیر است .وقتی که مار قصد پوست اندازی داشته باشد ، رنگ 

چشمانش به صورت ابری تغییر خواهند کرد . سپس مار با مالیدن پوزه اش به سطح زبر ، تلاش میکند پوست را پاره کند . بعد از پاره کردن پوست ، با 

وول خوردن سعی میکند که از پوست خارج شود . هنگامی که پوست کنده شد ، داخلش به طرف بیرون می آید . وقتی کل پوست جدا گردید ، مار میتواند دور شود و پوست کهنه و قدیمی را ترک کند .