به گزارش زیست بوم، این دو گونه ماهی که با بررسیهای ژنتیکی و اسکلت شناسی به عنوان گونه جدید مورد تائید قرار گرفتند، از سرشاخه های رودخانه های گاماسیاب و قره چای به ترتیب واقع در استانهای همدان و مرکزی آیند.


کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی


دکتر صابر وطن دوست ماهی شناس عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برای اولین بار از این ماهی ها نمونه برداری کرد و نام این گونه ها به افتخار دو تن از بزرگان استان های مذکور، به ترتیب به نام بزرگ اندیشمند جهان شیخ الرئیس ابوعلی سینا، رفتگرماهی خاردار ابن سینا Cobitis avicennae (از خانواده رفتگرماهیان خاردار) و بنیانگذار آموزش علوم نوین در ایران ميرزا تقي‌خان اميرکبير، شاه کولی امیرکبیر Alburnus amirkabiri (از خانواده کپورماهیان)نامگذاری شدند. 


کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی


مقالات حاصل از این تحقیقات به ترتیب در بزرگترین مجله علمی جانورشناسی جهان (Zootaxa) و قدیمی ترین مجله ماهی شناسی جهان (Journal of Ichthyology) در سال 2015 به انتشار رسیده اند.


کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی


سرپرست این تیم تحقیقاتی یادآور شد که همکاران ایشان در این دو طرح پژوهشی دکتر صابر وطن دوست (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)، پروفسور کاترینا واسیلوا (موزه جانورشناسی مسکو)، پروفسور حمیدرضا اسماعیلی (دانشگاه شیراز)، دکتر یورگ فریهوف (موسسه تحقیقات اکولوژی برلین)، دکتر سهیل ایگدری (دانشگاه تهران)، دکتر ماتیاس گیگر (موسسه تحقیقات اکولوژی برلین)، مهندس کیوان عباسی (موسسه تحقیقات شیلات ایران)، مهندس سمیه خاتمی نژاد (دانشگاه گیلان)، مهندس منوچهر نصری (دانشگاه تهران) و مهندس آرش جولاده (دانشگاه منابع طبیعی ساری) بوده اند.
کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی


کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی


کشف و ثبت جهانی دو گونه جدید ماهی