خوشقلب در ان رابطه می گوید: " مردم Halessi را به خاطر ظاهرش دوست ندارند و بعضی ها او را اذیت می کنند ولی هر روز که او را به بیرون میبرم انسان های خوش قلب زیادی جلو می آید و دلیل چهره ناخوشایند او 

را می پرسند و او را نوازش می کنند." 

زشت ترین سگ دنیا و صاحبش

زشت ترین سگ دنیا و صاحبش
زشت ترین سگ دنیا و صاحبش
زشت ترین سگ دنیا و صاحبش
زشت ترین سگ دنیا و صاحبش
زشت ترین سگ دنیا و صاحبش