فرد: 2 سال و 10 سال


پیر شدن سگ ها بدون تغییر

مدی: 5 سال و 10 سال

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

لیلی: 8 ماه و 15 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

مس: 3 سال و 10 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

Maddie و الی: 7 و 6 سال و 14 و 13 سال

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

روفوس: 6 ماه و 13 سال

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

Kayden و برودی: 11 ماه و 5 سال و 7 و 12 سال

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

4Abigale ماه و 8 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

خشخاش: 1 سال و 7 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

سیدنی و ساوانا : 16 و 5 ماه و 10 و 9 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

آدری : 3 سال و 12 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

بریسکو : 1 سال و 10 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر

Corbet در : 2 سال و 11 سال 

پیر شدن سگ ها بدون تغییر