قایقرانی عنکبوت‌ها بر روی آب

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، عنکبوت‌ها موجوداتی بندپا که قادر به حرکتی مانند قایق بادبانی بر روی آب هستند. 
این موجودات در خشکی با استفاده از تارهای خود حرکت می‌کنند و خود را به هرجایی که بخواهد می‌رساند، اما با استفاده از تارهای خود بر روی آب حرکت رقصنده دارد. 

عنکبوت‌ها موجوداتی هستند که علاوه بر زندگی در خشکی، می‌توانند روی آب حرکات زیبایی انجام دهند. این جانداران به روش بالونی و با استفاده از تارهای و پاهایشان بر روی آب حرکت می‌کنند، بطوری که گویی بر روی آب می‌رقصند. 
موریتور هایاشی، محقق این بررسی از موزه تاریخ طبیعی لندن اظهار کرد: این روش در بسیاری از عنکبوت‌ها دیده شده است و باد به حرکت عنکبوت بر روی آب کمک می‌کند. عنکبوت‌ها با استفاده از تارهایشان لنگر می‌سازند.