نشسته بودند که متوجه گرسنه بودن یک شگ ولگرد شدند و یکی از این چهار نفر غذای خود را به این سگ داد و برای نجات او تصمیم گرفتند در تمام این مسیر این سگ را هم همراه خود کنند و این سگ ولگرد هم با 


وفا ماند این چهار نفر را در سخت ترین شرایط همراهی کرد و حتی گاهی باعث نجاتشان شد و همین باعث شد این تیم برنده این مسابقه استقامت شود و این چهار نفر تصمیم گرفتند این سگ ولگرد رو دلیل برنده 


شدن خود به خبرنگاران معرفی کنند و از او استقبال کنند

سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت


سگ ولگرد در مسابقات پیاده روی استقامت