.


در این جشن هرکسی دلش بخواهد می تواند به شرط اینکه یک سگ همراه خود بیاورد شرکت کند؛ جایزه فردی که سگش پیروز میدان شده باشد بک فنجان سنتی چینی و یک باکس سیگار است. در این جشن همه مردم در اطراف قفس بزرگی جمع می شوند و به جنگ دو سگ که به زور به جان یکدیگر افتاده اند نگاه می کنند. گرچه این جشن دلخراش صدای اعتراض مدافعان حقوق حیوانات را درآورده است اما اهالی محلی از این بازی حمایت می کنند.


یکی از برگزار کنندگان این مراسم که «شی پن» 45 ساله است در این مورد می گوید: روستای مال بسیار فقیر است و به هر حال مردم باید برای خود تفریحی داشته باشند. مردمی که در شهرهای ثروتمند زندگی می کنند ما را بابت این بازی سرزنش می کنند. آنها خودشان برای سرگرم شدن پول می دهند کاری که ما نمی توانیم بکنیم.به هر حال ما هم باید خودمان را سرگرم کنیم.


در چین قانون جدی در حمایت از حیوانات وجود ندارد. اگر کسی به حیوانی آسیب برساند هیچ تعقیب و مجازات قانونی ندارد مگر آنکه آن حیوان متعلق به کسی بوده باشد که در این حالت فرد مرتکب خسارت به اموال خصوصی شخص دیگری شده است.

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس

جشن بهار با نبرد خونین سگ‌ها! +عکس