صاحب این سگ دریاره آن گفت: این سگ وقتی به دنیا آمد آنقدر کوچک بود که توسط برادر و خواهران خودش تحت فشار قرار می گرفت.

سگ 4 اینچی، کوچک‌ترین سگ انگلیس

سگ 4 اینچی، کوچک‌ترین سگ انگلیس

سگ 4 اینچی، کوچک‌ترین سگ انگلیس