اینترنت - یک عکاس کانادایی مجموعه‌ای از عکس‌های سرویس Street View گوگل جمع آوری کرده است.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تصاویری که Street View گوگل شکار کرد


جان رافمن این مجموعه را تهیه و با نام Nine Eyes در قالب یک کتاب و در وبلاگش منتشر کرده است