الاغ موجودي پر تحمل و قوي است و به همين دليل، در همه جاي دنيا از آن براي سواري و بارکشي استفاده مي‌شود.الاغ‌ها پاهايي کوتاه و پوستي ضخيم دارند که سبب شده است بتوانند به خوبي درجاهاي خشک و ناهموار کار کنند. از آنجا که الاغ‌ها جانوراني آرام و رام بچه‌ها هستند، از آنها به عنوان حيوان خانگي نيز استفاده مي‌شود.
الاغ‌ها معمولاً خوب کار مي‌کنند؛ ولي گاهي وقت‌ها لجباز مي‌شوند و هنگامي که عصباني يا ناراحت باشند، با صداي بلند عرعر مي‌کنند
نسل الاغ‌ها به الاغ‌هاي وحشي مي‌رسد که خود به دست مصريان باستان اهلي شدند. الاغ‌هاي وحشي خيلي شبيه به الاغ‌هاي اهلي‌اند؛ با اين تفاوت که گوش‌هاي آنها نوک‌تيز و سم‌هاي آنها کوچک است. بر خلاف الاغ‌هاياهلي، انواع وحشي داراي نوارهاي سياه رنگي روي پاهاي خود هستند.
الاغ موجودي پر تحمل و قوي است و به همين دليل، در همه جاي دنيا از آن براي سواري و بارکشي استفاده مي‌شود
الاغ‌ها به رنگ‌هاي متفاوتي از تقريباً سفيد تا سياه کمرنگ يافت مي‌شوند و معمولاً دو نوار سياه در امتداد پشت و روي شانه‌ها دارند. برخلاف اسب‌ها، فقط در انتهاي دم الاغ‌ها موهاي دراز وجود دارد.الاغ‌ها معمولاً خوب کار مي‌کنند؛ ولي گاهي وقت‌ها لجباز مي‌شوند و هنگامي که عصباني يا ناراحت باشند، با صداي بلند عرعر مي‌کنند.بيشتر بدانيد

* الاغ‌ها تا چهل سال هم عمر مي‌کنند.* از الاغ‌ها براي سواري و کشيدن گاري استفاده مي‌شود. 

tebyan.net