قابل توجه اونهایی که گربه دارند و یا میخواهند یکی را ادابت کنند:


١- هیچ میدونستید بچه گربه ها کور و کر و فلج دنیا میاند.
٢- ١٠ تا ١٢ روز بعد از دنیا امدن چشم های خود را باز میکنند.
٣- ١۴ تا ١٧ روز بعد میشنوند.
۴-١۶ تا ٢٠ روز میخزند و ٢٢ تا ٢۵ روز میدوند.
۵- مدت حاملگی گربه ٩ هفته است.
۶-٣ تا ۴ هفته بعد از زایمان میتوانند غذای جامد بخورند.
٧-٨ هفته بعد آماده هستند تا از مادر خود جدا بشوند.
٨- گربه های خانگی ١٨ سال و گربه های بیابانی و خیابانی ١٠ سال عمر میکنند.
٩- نسبت به سن آدمیزاد گربه ها در سال اول ١۵ ساله در سال دوم ٢۴ ساله هستند و بعد از آن هر سال برابر ۴ سال است. یعنی سال سوم ٢٨ ساله هستند.
١٠ - با این توجه یک گربه ١۴ ساله بدنی به سن ٧٢ سال دارد و اگر گربه خیابانی باشه ١٢٠ ساله است.
١١- گربه باهوشترین حیوان اهلی و خانگی است.
[IMG]file:///D:/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D 9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C% D9%86/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_files/tpmuu8Lv99Ceyzhedrsv2ePeWUL0WDy70300.jpg[/IMG]