بعضی دوستيها مثل قصه نوحه ، (بعضيا از ترس طوفان مي آن پيشت)


بعضی دوستيها مثل قصه ی ابراهيمه (بايد همه چيزتو قربانی کنی)


بعضی دوستيها مثل قصه مسيحه (آخرش به صليب ميکشنت)


اما بيشتر دوستيها مثل قصه موساست (يه کم که دور ميشی يه گوساله خوشگل جاتو ميگيره)