جنگیدن با لامپ مهتابی مسابقاتی است که در کشور ژاپن برگزار می‌شود!


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.