شجاعت در مقابل سلطان جنگل !!!! ...


به نظر شما چرا این آقا شیره حمله نمیکنه به این چهار نفر؟
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.__________________