اهلي كردن حيوانات توسط انسان در جهت فراهم بودن غذا براي جمعيت بشري صورت گرفته است. در اين ميان اهلي كردن طيور قرن ها پس از دامهايي مانند گاو و گوسفند صورت گرفت ولي امروزه توانسته است جايگاه عمده اي در تغذيهء انسان بدست آورد به طوري كه در دهه هاي گذشته روند تمايل مردم بيشتر به مصرف محصولات طيور و به ويژه گوشت طيور افزايش قابل توجهي داشته و در حال پشت سر گذاشتن گوشت ساير دامها ميباشد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
.
اهلي شدن مرغ مطابق شواهد و قراين حدود ۳۲۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح در هندوستان و بخشهايي از چين صورت گرفته است كه البته دليل اوليهء اهلي كردن اين پرنده مصرف گوشت و يا تخم آن نبوده بلكه جنبه هاي تفريحي مانند جنگ انداختن خروس ها مد نظر بوده است. البته بعدها به تدريج و مخصوصا" با گسترش حوضهء جغرافيايي اين پرنده مصرف گوشت و تخم آن ارجحيت پيدا كرد. در اين ميان كشور ما نقش اساسي در توزيع جغرافيايي اين پرنده داشته است. گفته میشود ورود مرغ اهلی به ایران حدود سالهای ۱۰۰۰ پیش از میلاد همراه با مهاجرت اقوام آریایی صورت گرفنه است. در میان اقوام باستانی جهان ایرانیان اهمیت فوق العاده ای برای پرورش و نگهداری دام و طیور قائل بوده اند و در نتیجه اقدامات وسیعی در تکثیر مرغ به عمل آوردند
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
.
اروپائیان تا پیش از حملهء اسکندر مقدونی به ایران هیچ آشنایی با پرنده ای به نام مرغ نداشتند و تنها در این زمان است که با آن آشنا شده و به دلیل مطلوب بودن ویژگی ها آن را به یونان بردند که البته بعدها در سراسر اروپا پراکنده شد. از همین رو یونانیان مرغ را پرندهء پارتی لغب داده بودند. با کشف سرزمین های جدید و به ویژه قارهء آمریکا در نهایت پای مرغ و بسیاری از پرندگان اهلی دیگر به این سرزمین نیز باز شد که بدین ترتیب توسعهء جغرافیایی این پرنده در کرهء زمين تكميل شد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
بسياري از پرندگان اهلي تقريبا" همين مسير را براي توسعهء حوضهء جغرافيايي خود پيمودند ولي در اين ميان بوقلمون تقريبا" عكس اين مسير را پيمود. اين پرنده بومي قارهء آمريكا بوده و قرنها پيش از كشف قارهء آمريكا توسط بوميان اين منطقه اهلي شده بود. مسافرين اوليه كه اغلب اروپايي بودند اين پرنده را كه از زيبايي خاصي برخوردار بود و طعم گوشت آن نيز مطلوب بود به اروپا بردند و بعدها در سراسر هان پراكنده گرديد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
.
تاريخچهء صنعت مرغداري در ايران
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
:
اگرچه ايران باستان كانون بزرگ پرورش طيور بود ولي پس از حملهء اعراب به ايران به تدريج از ونق اين رشته از دامپروري كاسته شد.به طوري كه تا اوايل دههء ۱۳۳۰ خورشيدي ديگر تقريبا" مصرف گوشت مرغ يا ساير پرندگان جايگاه چنداني در سفرهء اهالي شهرهاي ايران نداشت و نژتنها به روستاها آن هم در مقياس كوچك و رو به زوال محدود شده بود تا اين كه در سال ۱۳۳۳خورشيدي سازمان دامپروري كشور وابسته به وزارت كشاورزي وقت با همكاري سازمان اصل ۴ آمريكا اقدام به وارد كردن سه نژاد نسبتا" پر توليد آن روز آمريكا به كشور ميكند. اين نژادهايي كه وارد شده بودند عبارتند از
:
۱.Newham shire
2.Rhodeisland red
3.Plymout rock
همراه با وارد شدن اين سه نژاد و پس از آن به تدريج تكنولوژي و تا حدي دانش پرورش صنعتي طيور، وارد كشور شد. عوامل متعددي باعث شدند تا اين صنعت نوپا به سرعت گسترش يابند تا جايي كه امروزه ادعا ميشود كه اين صنعت بزرگترين سرمايه گذاري ملي پس از صنعت نفت را به خود اختصاص داده است
.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.