ماریوس ایلز همراه با حیوان خانگی خود، هامفری در مزرعه شان واقع در آفریقای جنوبی 

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


کشاورز 40 ساله توسط حیوان خانگی محبوب خود که یک اسب آبی بودکشته شد.
هیپو پوتاموس قوی هیکل ،صاحب خود را به داخل دریاچه کشانده و اورا به کام مرگ فرستاد.
ماریوس برای هیپو ی خود مبالغ قابل ملاحطه ایی خرج میکردو هامفری را همچون عضوی از خانواده اش میدانست .
دوستان ماریوس به او اخطار داده بودند که هیپوها می توانند بسیار خطرناک باشند،اما او اخطار دوستانش را نادیده گرفت .
او حتی بر پشت هامفری سوار میشد.و اسب سواری می کرد.

 
او در مورد هامفری می گفت :او مانند پسر من است .او مانند یک انسان عمل میکند و دارای شعور و احساسات عمیقی است .یک رابطه ی دوستانه ی بسیار عمیق بین من و هیپوی عزیزم وجود داردو این چیزی است که اکثر مردم آنرا درک نمی کنند.

ایلز، هامفری را از 5 ماهگی از مردمی که او را صید کرده بودند خریداری کردو از همان زمان شروع به رام کردن و تربیتش پرداخت .
او معتقد بود: در حالیکه مردم فقط سگ و گربه را حیوان خانگی می پندارند،من با یکی از خطرناکترین حیوانات وحشی رابطه ای دوستانه دارم .


جسد ماریوس در حالیکه جای زخمهای وحشتناک از دندان های هیپو روی بدنش بود ،در کنار حیوان به اصطلاح خانگی خود در کنار دریاچه ی مصنوعی که او برای هیپوی خود ساخته بود کشف گردید.


مترجم : بهنوش انصاری