روز جمعه این سنت هندو برگزار شد و چنان که در تصاویر مشخص است بوفالو ها به شیوه ای خاص گردن زده می شوند و پس از آن مردم شرکت کنند برای تطهیر به شیوه هندویسم به کنار رودخانه می روند و به شستشو می پردازند.
تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو
تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو که جمعه رخ داد را می بینید

به گزارش شفقنا از دیلی میل این کشتار برای خوشایند خدای هندو ار 5 سال در نپال صورت می گیرد.

جمعه 28 نوامبر این سنت هندو برگزار شد و چنان که در تصاویر مشخص است بوفالو ها به شیوه ای خاص گردن زده می شوند و پس از آن مردم شرکت کنند برای تطهیر به شیوه هندویسم به کنار رودخانه می روند و به شستشو می پردازند
تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو
تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو


تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو


تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو


...تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو
...تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو


تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو


تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو

تصاویر عجیب از کشتار 300000 بوفالو برای خوشایند خدای هندو