پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

انواع کرمها

انواع کرمها


کرمهاِی شِیشه اِی

در فصل زمستان در بسِیارِی ازدرِیاچه ها و استخرها می توان با ِیک تورِی دستِی مقدار زِیادِی کرمهاِی شفاف که بهآنها کرم شِیشه اِی می گوِیند، صِید نمود .اِین جانوران در واقع کرم نبوده بلکهنوزاد انواع مگسها هستند که طول آنها ممکن است تا 12 می لِیمتر برسد .گاهِی می توانهفته ها را در آب سرد زنده نگهداشت .ماهی ها معمولا علاقه خاصِی بخوردن آنهادارند
کرم قرمز

اِین کرم را که در کف استخرها و حوضچه هاِیقدِیمی و نِیز در درِیاچه ها و آبگِیرها پِیدا می شود اکثرا می شناسند .رنگ قرمزخونِی و طول آن حدود 12 می لِیمتر بوده و با حرکات منظم و به شکل 8 انگلِیسِی در آبشنا می کند .ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن آن دارند ولِی گاهِی دِیده می شود که کرمبصورت هضم نشده توسط ماهِی دفع می گردد .اِین کرم که به آن کرم خونِی هم می گوِینددرگل و لاِی کف ، بخصوص روِی چوبهاِی پوسِیده کف آب نوعِی لانه براِی خود می سازد .
کرم سفِید

اِین کرم که رنگ آن سفِید شِیرِی است و طول آن 15 می لِیمتر ِیابِیشتر است از خوِیشاوندان کرم خاکِی بوده و به بهترِین وجهِ می توان آنها را در حدتجارتِی تکثِیر و تولِید نمود .تکثِیر و تولِید آنها در شرایط نسبتا گرم و مرطوب تاحدودِی آسان است .در حال حاضر فقط اِین کرم در کارگاه تکثِیر و پرورش تاسماهِیانشِیلات اِیران براِی تغذِیه نوزاد ماهِیان خاوِیارِی تکثِیر می شود و تولِید سالانهآن حدود 600 کِیلوگرم ِیا بِیشتر می باشد .براِی تولِید آن جعبه هاِی مخصوص که عمقخاک آنها حدود 10 سانتِیمتر است بکار می رود .
در پاِیان می توان توده کرم خالصرا برداشت کرده و براِی تغذِیه ماهی ها بکار برد. کرمهاِی جدا شده می توانند چندِینساعت در حرارت معمولِی ِیخچال زنده بمانند .در داخل آب آکوآریوم همه کرمها میتوانند مدت چند ساعت زنده بمانند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها باید کرمها را با تِیغهچاقو تکه تکه کرد و در هر بار غذا دادن به ماهی ها باید به اندازه به آنها داده شودکه پس از 15 دقِیقه اثرِی از کرمها باقِی نماند ، در غِیر اِین صورت بخصوص درمواقعِی که سنگرِیزه در کف آکوآریوم وجود دارد پوسِیده شدن مازاد کرمها باعث آلودهشدن آب آکوآریوم می شود .
کرم خاکِی

کرم خاکِی را بدون شک همه می شناسند .اِین همان کرمی است که درباغچه ها و در داخل خاک زندگِی می کند و معمولا در مواقع بارندگِی که آب موجود درخاک باغچه تجمع می کنند.این زِیاد می شود از ترس خفه شدن خاک را ترک کرده و دراطراف باغچه کرم را کرم باران و برخِی کرم باغچه می گوِیند و چون بعنوان طعمه براِیصِید ماهِی با قلاب هم بکار می رود، عده اِی دِیگر به آن کرم ماهِیگِیرِی می گوِیند .طول آنها گاهِی ممکن است تا 20 سانتِیمتر هم برسد .هنگام جمع آورِی آنها براِیتغذِیه ماهی ها باید از برداشتن کرمهاِی داخل توده هاِی پهن که در اطراف آنهاترشحات زرد رنگ دِیده می شود، خوددارِی شود چون حتِی ماهی ها درشت وحشِی هم ازخوردن آنها امتناع می نماِیند .براِی اِین منظور می توان در ِیک قوطِی حلبِی یا حلبهاِی کوچک نباتِی حدود 15 تا 20 سانتِیمتر خاک مرطوب رِیخته و مقدارِی پوره سِیبزمینِی ، آرد ذرت ِیا آرد چاودار براِی تغذِیه آنها به خاک اضافه کرده و کرمها رامقدارِی برگ مرطوب افرا براِی تغذِیه آنها در روِی خاک قرار داد .آکوآریوم فروشِیها می توانند اِین کرمها را جمع آورِی و به علاقمندانِی که حوصله ِیا وقت جمع آورِیآنها را ندارند، بفروشند
آرِتیما ِیا میگوِی آب نِیمه شور

ِیکِی از بهترِین غذاهاِی ماهی هاتزیینِی، مخصوصاً بچه ماهی ها ، نوزاد آرتِمیا است که ِیکِی از سخت پوستان آبزِی میباشد .تخم هاِی بسِیار رِیزِی آرتمیا که به آن برا ِین شرِیمپ ِیا میگوِی آبهاِینِیمه شور هم می گوِیند امروزه به صورت تجارتِی تولِید شده و در بسته هاِی کوچکفروخته می شود .در اِیران اِین آبزِی به مقدار بسِیار زِیاد در درِیاچه ارومیه ( رضاییه ) زندگِی می کند و در واقع تنها حِیوانِی است که در اِین درِیا زندگِی میکند .در اواخربهار و در تابستان و پاییز می توان توده هاِی تخم را به صورت شناور درقسمت شرقِی و جنوب شرقِی درِیاچه مشاهده کرد .براِی تغذِیه آنها می توان مقدار کمیکاهِ تخمیر شده ِیا گِیاه پوسِیده را در داخل آب محتوِی آنها قرار داد .انفوزوئرهاو ساِیر مواد غذایی که از تخمیر اِین گِیاهان تولِید می شوند ، همچِنِینفِیتوپلانکتن هایی که در اثر تابش نور در آب تولِید می شوند غذاِی مناسبِی براِینوزادهاِی آرتمیا می باشند

سِیکلوپس ها Cyclopses

در داخل استخر دافنِی ها واکثرا مخلوط به آنها سخت پوستان کوچک دِیگرِی بنام سِیکلو پس زندگِی می کنند کهاندازه آنها از دافنِی ها کوچکتر و قد آنها کشِیده تر است .حرکت آنها با جهش هاِیمتوالِی و در ِیک خط راست انجام می گِیرد .در فصل تخم رِیزِی اکثر ماده ها درطرفِین بدن و در مجاورت دم داراِی دو کِیسه بزرگ تخم می باشند .براِی تغذِیه بچهماهی ها ، باید سِیکلوپسهاِی کوچکتر را با الک جدا کرد .
غذاِی اصلِی آنها ازفِیتوپلانکتنها تشکِیل می شود .سِیکلوپسها بر خلاف دافنِی ها فاقد آرواره مخصوصبراِی حمله به بدن بچه ماهی ها می باشند .با وجود اِین گاهِی می توان سِیکلوپس هارا چسبِیده به بدن بچه ماهی ها مشاهده نمود .اکثرا در استخرهاِی کوچک پرورش دافنِی، سِیکلوپس ها با رقابت غذایی ،کم کم باعث از بِین بردن تراکم دافنِی ها شده وخودجاِیگزِین آنها می گردند .
شاِید افراد کم سن و سال بخوبِی دافنِی ِیا خاکشِی را نشناسند ولِی آنهایی که از آبانبارهاِی قدِیمی آب برداشته اند ِیا در منزلشان حوض وجود داشته است اِین حِیوان رابخوبِی می شناسند .دافنِی ها جزو سخت پوستان رِیز هستند که در بِیشتر آبگِیرهاِی آبشِیرِین ِیافت می شوند ، و چون شکل آنها تا حدودِی شبِیه دانه هاِی خاکشِیر است بهآن خاکشِی ِیا خاکشِیر هم می گوِیند .در فرهنگ غربِی به اِین حِیوان بزبان عامی انهکک آبِی می گوِیند زِیرا تا حدودِی شبیه به کک معمولِی است.
دافنِی ها جزبهترِین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا ِیافت می شوند .البته نباِید انتظارداشت که در هر برکه ِیا آبگِیر بتوان آنها را پِیدا کرد .معمولا در طبِیعت بِیشترمی توان توده هاِی ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل رِیزش آشغالهاِیشهرِی درست مبشود ، و نِیز در آبگِیرهایی که آب آنها چندان تمیز نِیست، مشاهده نمود .
رنگ دافنِی ها قرمز ، سبز ِیا خاکسترِی است ولِی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهِی توده آنها بقدرِی بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخِیص می باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتِیمتر تفاوت نماِید .توده دافنِی در اثر حرکاتِیکه دارد از دور بصورت ابر متحرک دِیده می شود .از آنجا که دافنِی هاِی بزرگ نمیتوانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گِیرند ، لذا براِی تغذِیه آنها باید با الکدافنِی هاِی رِیز را جدا کرد .جمع آورِی دافنِی از محِیط طبِیعِی

پس از شناختن دافنِیها و محلهاِی زِیست آنها ، می توان با تورهای دستِیخاصِی که داراِی چشمه هاِی بسِیار رِیز است به صِید اقدام نمود .قطر توردستِی بایدحدود 25 سانتِیمتر و عمق آن 35 سانتِیمتر باشد .تورِی باید بصورت استوانه اِی و گردو بدون درز داخلِی دوخته شود .تورِی هاِی مخروطِی زِیاد مناسب نِیستند چون باعث مرگو می ر بِیشتر دافنِیها می شوند .از تنذِیب ( تنظِیف ) و ِیا ساِیر پارچه هاِیمشابه که داراِی چشمه هاِی تورِی بسِیار رِیزند می توان براِی اِینکار استفاده نمود .پس از پِیدا کردن دافنِی ها باید با حرکت دادن تور دستِی در داخل آب بصورت 8انگلِیسِی آنها را صِید نمود .
دافنِیهاِی جمع شده را باید در سطل آب رِیخت وبه محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقدارِی ِیخ براِی خنک کردنآن بکار برد .دافنِیها احتِیاج به مصرف اکسِیژن زِیاد دارند و اگر اکسِیژن محلول درآب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آِیند .صِیادان حرفه اِی دافنِیها، معمولا صبحزود که دافنِی ها در سطح آب تجمع می نماِیند آنها را صِید می نماِیند .پس از شروعوزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنِی ها معمولا به عمق آب می روند ولِی در مواقعِیکه تراکم آنها زِیاد است در سطح آب می مانند .اگر ساِیه بانِی بر روِی آب درست شود، می توان تراکم دافنِی ها را در زِیر آب مشاهده نمود.
در مناطق معتدل حداکثرتراکم دافنِیها در ماه اردِیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدرِیج تراکمآنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزاِیش می یابد .اگر سرما زِیاد نباشد ، درفصل زمستان نِیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترِین آبمناسب براِی رشد و نمو زِیاد آنها آبِی است که پ – هاش آن خنثِی و ِیا کمی قلِیاییباشد .
نگهدارِی دافنِیها به طور زنده

اگر اکسِیژنکافِی در دسترس دافنِی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا 3 روز و دربهارِیا پاییز تا ِیک هفته آنها را در ِیک سطل آب به طور زنده نگهدارِی کرد .بنابراِین اگر در بهار و پاییز هفته اِی ِیکبار و در تابستان هفته اِی دو بار درمواقع لزوم اقدام به جمع آورِی آنها شود، کافِی می باشد .
مضرات دافنِیها

از آنجا که پوسته آنها نرم و غِیر قابل نفوذ می باشد داراِی اثر می لن بودهو اگر غذاِی اصلِی ماهی ها را تشکِیل دهند ، به اندازه کافِی چاق نخواهند شد .اِینغذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهیها داد تا عِیب ِیاد شده تا حدودِی برطرف گردد .گاهِی ماهی ها که علاقه زِیادِیبخوردن دافنِی دارند ممکن است در اثر پرخورِی از آن بمیرند .همواره با دافنِیهاممکن است نوزاد برخِی از انگلها ِیا ساِیر جانوران آبزِی بِیمارِی زا بداخلآکوآریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازِی آنها بعلت رِیزِی و ِیا بِی رنگِیامکان پذِیر نِیست .گاهِی نِیز دافنِیها با آرواره هاِی خود به بدن و برانشِی بچهماهی ها چسبِیده و اکثراً باعث مرگ و میر آنها می شوند .
تکثِیر و تولِید دافنِی

اگر چه احتمالا با اِیجادشرایط مساعد مانند پ – هاش با کمی قلِیایی ، نور کافِی و کمی کود گوسفندِی می توانحتِی در لگن هاِی پلاستِیکِی رختشوِیِی اقدام به تولِید دافنِی نمود ، با وجود اِینمیزان دافنِی تولِید شده در چنِین ظرفِی فقط می تواند احتِیاجات غذایی ِیک ِیا دوجفت ماهِی را در طول سال تامین نماِیند .
بااِیجاد شرایط ِیاد شده می تواناقدام به تولِید دافنِی نمود .براِی این کار باید صِید دافنِی کم کم صورت گِیرد وبه تدرِیج کود به اندازه کافِی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهنگوسفندِی و کمی آرد سوِیا بهترِین کود به حساب می آِید .قبلا بهتر است اِین مخلوطدر مجاورت نور آفتاب بخوبِی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضرِی که احتمالا درداخل آن وجود دارد از بِین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قراردادن مقدارِی دافنِی مولد ، بعد از چند روز تولِید مثل و افزاِیش آنها شروع خواهدشد .در استخرهاِی پرورش دافنِی بهتر است در قسمتِی از آن ساِیه بانِی براِی جمع شدندافنِی ها درست شود .کمی از آب استخر نِیز باید هفته اِی ِیکبار تعوِیض شود تا ازغلِیظ شدن آن جلوگِیرِی شود .
.
غذاهاِی زنده ؛ شناسایی ، تولِید و مصرف آنها

در پرورش تجاری ماهِی و طِیوراکثرا ملاحظه می شود که در اثر تغذِیه مصنوعِی نه تنها مقاومت آنها در برابربِیمارِی کم شده و قدرت تولِید مثلِ آنها کاهش می یابد ، بلکه رنگ و شکل ظاهرِی ومزه گوشت آنها نِیز در مقاِیسه با انواعِی که در طبِیعت و با تغذِیه طبِیعِی تولِیدمی شوند ، کاملا متفاوت می باشد .
غذاهاِی مصنوعِی هرچند هم کامل باشند ، باوجود اِین از نظر برخِی املاح و مواد معدنِی و نِیز ترکِیبات وِیتامینها بدون شکداراِی کمبودهایی می باشند .دلِیل اصلِی آن اِین ست که هرگز نمی توان باغذاِیمصنوعِی گوشت سفِید ِیا قرمزِی تولِید نمود که از نظر مرغوبِیت و مزه مشابه انواعطبِیعِی باشد .تغذِیه مصنوعِی ممکن است رشد و نمو دام ِیا ماهِی مورد پرورش را درحد مورد نظر تامین نماِید ، اما با وجود اِین اثر صد در صد طبِیعِی بر روِی کار غددداخلِی و در نتِیجه تولِید مثل آنها دارد .
ماهی ها آکوآریومی در دو مرحله اززندگِی خود احتِیاج مبرم به غذاِی طبِیعِی دارند تا بتوانند از نظر تولِید بافت ونِیز فعالِیتهاِی تولِید مثلِ رشد و نمو کامل داشته باشند .اولِین مرحله دوره رشد ونمو نوزاد پس از جذب کِیسه زرده با مرحله اِی است که بصورت بچه ماهِی نسبتا کامل درمی آِید .دومی ن مرحله همزمان با شروع تولِید عناصر تناسلِی شامل تخم و اسپرم تاپاِیان دوره تخمرِیزِی ِیا زنده زایی است .ماهی هایی که در اِین دو مرحله از زندگِیغذاِی زنده و طبِیعِی درِیافت نماِیند ، رشد و نمو و تولِید مثل آنها تا حدودِیقابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایط طبِیعِی می باشد .
برخِی از ماهی ها در شرایطآکوآریومی اگر غذاِی مناسب و طبِیعِی کافِی درِیافت ننماِیند ، هرگز قادر به تولِیدمثل نخواهند بود ولِی برخِی دِیگر تا حدودِی تولِید مثل می نماِیند اما قدرتبارورِی آنها و سلامت و مقاومت نوزادانشان قابل مقاِیسه با ماهی ها در شرایططبِیعِی و ِیا ماهی هایی که قسمتِی از جِیره غذاِیِی خود را بصورت غذاِی زنده وبخصوص همزمان با دوران بارورِی درِیافت می نماِیند، نمی باشد .
اگرچه تهِیه ،تولِید و تامین برخِی از مواد غذایی زنده تا حدودِی آسان است ، با وجود اِین اکثرآکوآریوم دارها و حتِی آکوآریوم فروشِیها و تولِید کنندگان ماهی ها تزیینِی چندانتوجهِی به آن مبذول نمی دارند .دلِیل اصلِی آن عدم آگاهِی از انواع غذاهاِی زنده وشناخت آنها و نِیز عدم تولِید برخِی از انواع آنها توسط بخشهاِی تولِید کننده وعرضه آنها به علاقمندان می باشد .
معمولا غذاِی زنده به انواع غذاهایی گفته میشود که بصورت زنده به ماهی ها داده می شوند .اگرچه عده اِی غذاهاِی گوشتِی منجمد رانِیز جزو غذاهاِی زنده به حساب می آورند با وجود اِین از آنجا که بِین ِیک مادهغذایی زنده و نوع منجمد آن ، مخصوصاً با توجه به نحوه انجماد و مدت زمان نگهدارِیآن بصورت ِیخ زده تفاوت چشمگِیرِی وجود دارد ، لذا بهتر است اِین غذاها را به دودسته غذاهاِی زنده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نماییم .بدون شک غذاِی زنده نِیز خودغذاِی طبِیعِی است ولِی از نظر فقدان واژه هاِی خاص می توان اِین نامگذارِی را قبولکرد .غذاِی طبِیعِی مورد نظر نِیز ممکن است به صورت مختلف مانند تازه ، منجمد ، آردو غِیره وجود داشته باشد .
ساده ترِین غذاِی طبِیعِی که می توان به ماهی ها دادگوشت تازه قرمز ِیا سفِید فاقد چربِی است که باید به اندازه هاِی بسِیار ، رِیز وقابل بلع توسط ماهی ها به آنها داده شود .بدون شک ارزش غذایی گوشت خالص ، کمتر ازارزش غذایی کرم خاکِی تکه تکه شده و ِیا ساِیر غذاهاِی زنده می باشد .علاوه بر گوشتقرمز و گوشت ماهِی ، گوشت می گو و عضله صدفها ( در صورت در دسترس بودن ) قابلاستفاده می باشند .مصرف گوشت تازه بمراتب بهتر از گوشت منجمد است .غذاهاِی زنده کهمی توانند مورد مصرف ماهی ها قرار گِیرند داراِی انواع زِیادِی هستند که برخِی ازآنها در شرایط خاص قابل تکثِیر و پرورش بوده و برخِی دِیگر باید در موارد نِیاز ازمحِیط طبِیعِی خود جمع آورِی شوند.
به مرور چند تا از مهمترین غذاها را میگذارم.
تغذِیه ماهی ها آکوآریومی

ِیکِی از مهمترِین نکات درنگهدارِی ماهی های تزیینِی و تکثِیر و پرورش آنها نحوه تغذِیه و نوع غذاهایی است کهبه آنها داده می شود .متاسفانه با تمام اهمیتِی که تغذِیه و چگونگِی آن درنگهدارِیو پرورش ماهی ها دارد ، اما با وجود اِین به طور صحِیح و فنِی اِین امر بدرستِیمورد آموزش و توجه علاقه مند قرار نگرفته است .در تغذِیه ماهی ها چند عامل بایدمورد توجه قرار علاقه مندان گِیرد که عبارتند از :
الف : چند نوع غذا باید بهماهی ها داده شود ؟
ب : روزِی چند بار باید به ماهی ها غذا داد ؟
ج : در هروعده باید چقدر غذا به ماهی ها داده شود ؟
د : آِیا تغذِیه ماهی ها در فصولمختلف فرق می کند ؟
ه : در صورت رفتن به مسافرت ِیا دور بودن از منزل براِیتغذِیه ماهی ها چه باِید کرد .

الف : چند نوع غذا باید به ماهی ها دادهشود؟

ماهی ها از نظر تغذِیه با ِیکدِیگر متفاوت بوده و هر گروه از آنهامواد غذاِیِی خاصِی تغذِیه می نماِیند .ماهی ها ِیک گونه نِیز در سنِین مختلف ممکناست عادات غذایی متفاوتِی داشته باشند .به طور کلِی ماهی ها ممکن است گوشتخوار ،گِیاهخوار و ِیا همه چِیز خوار باشند .ماهی های گوشتخوار در مقاِیسه با ماهی هاگِیاهخوار خود بدو دسته تقسِیم می شوند ، اول ماهی هایی که از جانوران کوچک بِیمهره تغذِیه می نماِیند.دوم ماهی ها ماهِیخوار که غذاِی اصلِی آنها را ساِیر ماهیها تشکِیل می دهند .در هر صورت معمولا حتِی ماهی هایی که عادات غذایی خاصِی دارند ،در سنِین مختلف گاهِی ممکن است بطور اتفاقِی و ِیا انتخابِی اقدام به خوردن انواعدِیگر غذاها بنماِیند .
نکته مهم اِین است که اکثرا در شرایط آکوآریومی می توانتا حدودِی عادات غذایی بِیشتر ماهی ها را تغِیِیر داده و ِیا کنترل نمود .براِیمثال سِیکلِیدها با اِینکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود اِین بخوبِی می توانآنها را با غذاهاِی آماده تغذِیه نمود .اصولا ماهی ها حتِی در شرایط طبِیعِی وقتِیکه غذاِی اصلِی آنها پِیدا نشود ، می توانند از انواع دِیگر غذاها بطور موقتاستفاده نماِیند .بدون شک در صورتِیکه غذا با سِیستم گوارشِی آنها مغاِیر و زمانتغذِیه آنها از اِین غذا طولانِی باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و اِینبخصوص در مورد ماهی ها آکوآریومی صدق می کند ، زِیرا ماهی ها به اجبار آنچه را بهآنها داده می شود، می خورند .
در نگهدارِی و پرورش ماهی ها باید تا حد امکانسعِی شود که بآنها غذایی داده شود که مشابه ِیا مترادف غذاِی آنها در محِیط طبِیعِیباشد .از آنجاکه آپارتمان نشِینِی و زندگِی ماشِینِی امروزِی تولِید ِیا جمع آورِیغذاهاِی زنده و مخصوص ماهی ها را مشکل و ِیا غِیر ممکن ساخته است ، کارخانه هایتهِیه مواد غذایی ماهی های تزیینِی اقدام به ساختن انواع غذاهاِی آماده نموده دربرخِی موارد غذاِی خاصِی براِی هرگونه ماهِی ِیا گونه هاِی مشابه درست کرده اند .شکِی نِیست که اِین غذاها هرچند هم که کامل باشند جاِی غذاهاِی طبِیعِی را نمیگِیرند ، با وجود اِین ، خوب ِیا بد امروزه شاِید بِیش از 90 درصد غذاِی ماهی هازِینتِی از اِین منبع تامین می گردد .غذاهاِی آماده معمولا منشا جانورِی و گِیاهِیداشته و اکثرا انواع وِیتامی نها و املاح لازم نِیز بآنها اضافه می شود .جانورانمختلف نه تنها از غذاها براِی تولِید انرژِی و ماده سازِی استفاده می نماِیند ،بلکه مانند انسان از خوردن آنها هم لذت می برند .بنابراِین حتِی اگر براِی تغِیِیرذائقه و دادن لذت بِیشتر به ماهِی هم شده باید سعِی شود که بطور مرتب از دادن غذاِیآماده و آن هم منحصرا ِیک نوع از آنها خوددارِی شود .
بطور کلِی می توان انواعغذاهاِی ماهی ها را به دو دسته غذاهاِی آماده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نمود .همانطور که ذکر شد غذاهاِی آماده را معمولا با توجه به نِیاز غذایی گونه هاِیمختلف می سازند .بنابراِین در مصرف آنها براِی انواع مختلف ماهِی باید دقت بعملآِید.از آنجا که اِین غذاها بهِیچ وجه نمی توانند جاِی غذاِی طبِیعِی را بگِیرند ،لذا حداقل باید سعِی شود که هر چند وعده ِیکبار به ماهی ها غذاِی مناسب دِیگرِیداده شود .همچنِین بهتر است همواره حداقل دو نوع غذاِی آماده ِیکِی بصورت ترکِیبِیو دِیگرِی انواعِی مانند کرم توبِی فکس خرِیدارِی شود یک در میان براِی تغذِیه ماهیها مصرف گردند .نوع دِیگر غذاِی ماهی ها ، غذاهاِی طبِیعِی هستند که خود به غذاهاِیزنده و غذاهاِی گوشتِی تازه ، منجمد و ِیا پودر شده که از منبع جانورِی به طورمستقِیم تهِیه گردِیده اند، تقسِیم می گردد .در پست های بعد به ذکر مهمترِین انواعاِین غذاها می پردازِم
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos