دندان ها
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

ساختار دندانی سگ سانان
سگ های بالغ دارای 42 دندان دائمی می باشند که 20 دندان در فک بالا و 22 دندان در فک پائین قرار دارد .
توله ها دارای 28 دندان شیری می باشند که 14 دندان در فک بالا و 14 دندان در فک پائین قرار دارد .
توله ها باید 28 دندان شیری داشته باشند که در 3 یا 4 هفتگی توله ها دندان ها جوانه می زنند . نهایاتا آن ها دارای 42 دندان دائمی می شوند که این دندان ها در 3 و 4 ماهگی جوانه می زنند . همان طور که اشاره شد توله ها 14 دندان در فک بالا و 4 دندان در فک پایین دارند و در هنگام تولگی آن ها هیچ کدام یک از دندان آسیای بزرگ و آسیای کوچک را ندارند .


برنامه جوانه زدن دندان هاشیری
4- 6 هفتگی دندان های پیشین
5- 6 هفتگی دندان های نیش
6 هفتگی دندان های آسیای کوچکدائمی
3 – 5 ماهگی دندان های پیشین
3 – 5 ماهگی دندان های نیش
4 – 5 ماهگی دندان های آسیای کوچک
5 – 7 ماهگی دندان های آسیای بزرگ


دندان های شیری و ریشه ی دندان های دائمی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

45 روزگیResigzed Image Click this bar to view the full image.

90روزگی

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

135 روزگی

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

166 روزگی


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.نگهداری دندان های شیریResigzed Image Click this bar to view the full image.


استاندار fci


فک و دندان هادندان ها باید به خوبی توسعه یافته باشند , فک پهن و عریض بوده و دندان ها سالم و قوی باشند . (براساس فرمول دندانی 42 دندان سگ)خطاها
- هرگونه انحرافی از ردیف کامل دندان ها (به جز نبودن دندان آسیای کوچک 1 در فک پایین)
- ناهموار و کج جای گرفتن دندان های تکی پیشین
- دندان های بسیار کوچک
خطاهای جدی
گاز گرفتن انبری


استانداردهای کلوپ آمریکایی گریت دین
دندان ها باید قوی و تمیز باشند و در جایگاه مناسبی قرار گرفته باشند . دندان های پیشین فک پایین باید به آرامی با دندان های پیشین فک بالا در تماس باشند .
جلو بودن فک پایین یک خطای بسیار جدی محسوب می شود . جلو بودن فک بالا و یا جویدن موجی و کج نیز خطا محسوب می گردند . همتراز نبودن و یا شلوغ بودن قسمت دندان های پیشین جز خطاهای کوچک هستند .


استانداردهای گریت دین و کلوپ انگلیسی گریت دین
دهان – اندازه دندان ها
فک قوی به همراه گاز های قوی و کامل . (دندان های بالای به طور نزدیک با دندان های پایینی و مجموعه فک با هم در تداخل هستند .)


دندان ها از نظر منتقدان

دندان ها باید به تا جایی که ممکن است بزرگ , قوی باشند و در فکی پهن قرار گیرند . گریت دین ها باید 42 دندان داشته باشند . اگر چه نداشتن یک و یا دو دندان آسیای کوچک جلو در گریت دین ها قابل تحمل می باشد . دندان های پیشین فک بالا باید مانند یک لایه دندان های پیشین فک پایین را پنهان کنند . که این یک نشانه برای تشخیص نحوه ی درست گاز زدن ها می باشد که گاز گرفتن انبری نیز به همین نشانه می باشد . اگرچه خلاف این امر در بعضی از کشور ها مشاهده می شود . ما باید به دندان های سگ توجه کرده و آن ها را تمیز نگاه داریم . سنگ های دندان باعث ایجاد بسیاری از بیماری ها نه تنها در فک ها بلکه در قلب نیز می شوند .


دندان های فک بالایی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


دندان های فک پایینی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

گاز زدن انبری


Resigzed Image Click this bar to view the full image.کراس بایت

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
فور بایت
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
بک بایت
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.نقص در جایگیری صحیح دندان ها
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.دندان های بیش از حد
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


جایگیری اشتباه دندان

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
ترجمه : بهار (baran_bahar)
نويسنده مطلب : Dr. Milan Stourac