تورم مخاط بینی:این نوع بیماری می تواند باعث ترشح مواد سبز رنگ از بینی و بوی بد و نا خشایند گردد.
علت این نوع بیماری متفاوت است و در این بین باکتری ها,قارچ ها و ویروس ها مهمتر از بقیه می باشند.
درمان این بیماری(رینیت) بستگی به عامل مسببه ان دارد و تشخیص این بیماری و ارائه درمان به عهده دامپزشکان می باشد.

ادامه دارد...
منبع: