نام علمی: Epalzeorhynchos frenatus
نام عمومی: آلبینو شارک دم قرمز
سطح مراقبت: آسان
اندازه: 15 سانتی متر / 6 اینچ
میزان اسیدیته (pH) آب: 6.5 تا 7.5
دما: 24 تا 27 درجه سانتی گراد
طول عمر: 5 تا 8 سال
خاستگاه: تایلند، اندونزی
خصوصیات رفتاری: آلبینو شارک دم قرمز میتواند نسبت به ماهیانی که به قلمرو اش تجاوز میکنند پرخاشگر باشد. نباید با شارک دم قرمز نگهداری شود.
تکثیر: چون نسبت به هم جنسان خود حالتی تهاجمی دارد، تکثیر آنها در آکواریوم به ندرت اتفاق می افتد.
سایز تانک: 55 گالون/ 208 لیتر
گونه های سازگار: به دلیل خصوصیات رفتاری آنها، بهتر است با ماهی های کوچک تر از خود نگه داری نشوند.
تغذیه: گیاه خوار است؛ باید با جلبکها، پلت ها و غذاهای منجمد تغذیه شود.
سطح شنا: اغلب کف و میانه ی تانک
 معرفی آلبینو شارک دم قرمز (Epalzeorhynchos frenatus)

منبع: 
www.fishlore.com
ترجمه: میلاد