ماهي ها ميخوابند؟!(ترجمه)
هركسي به خواب احتياج دارد...شبها اكثر مردم خود را براي خوابيدن اماده ميكنند.لباس خواب ميپوشند به رختخواب گرم و نرم خود ميروند چشمانشان را ميبدند و به حالت ارامش درمي ايند...ضربان قلبشان كم ميشود و عضلات بدن به حالت ارام درمي ايد
انسانها بطور معمول 8 ساعت ميخوابند كه اين يك سوم زندگيشان است...

اما خواب در حيوانات گونه هاي مختلفي دارد
ساندرز يك لغت جامع در دامپزشكي است كه به معناي يك دوره استراحت است كه اراده و اگاهي درين حالت بصورت تعليق نسبي يا كامل درميايد و عملكرد بدن تاحدي درحالت تعليق ميرود.اين يه رفتاري غريزيست كه دفاع غيرارادي بدن را كاهش ميدهد ولي به اساني قابل برگشت است و به محركهاي خارجي جواب مناسب ميدهد.
بيشتر حيوانات در روز چرت ميزنند و در شب دراز ميكشند اين چرخه ي زندگي انهاست...
ولي موضوع بحث ما ماهي ها هستند
توسط غواصان ديده شده دسته اي از ماهي هاي مرجاني(مثل دلقك ماهي) بي تحرك لابه لاي مرجانها ايستاده اند.ماهي هاي اب شيرين كه در اكواريوم در خانه نگهداري ميشوند بنظر ميرسد هنگاام خاموش شدن چراغها و تاريك شدن محيط بيحركت ميايستند و استراحت ميكند.متسفانه بدليل پلك نداشتن ماهي نميتوان تشخيص داد كه ماهي كي خواب است...
چرا ما به استراحت نياز داريم؟
هيچكس نميداند چرا موجودات ميخوابند.اما دونظريه اساسي وجود دارد:
خواب يك تابع ترميمي است-اين امكان وجود دارد كه خواب بدن را در بهبودي كمك كند 

خواب یک تابع تطبیقی است-اين امكان وجود دارد كه بدن در هنگام خواب انرژي خود را حفظ كند يا اينكه انرژي از دست رفته را دوباره بازگرداند
ماهي ها ميخوابند؟!(ترجمه)
وقتي كه ماهي در مخفيگاه خود براي استراحت ميرود ان مقدار انرژي كه در هنگام بيداري از دست داده دوباره بدست مياورد.
انواع مختلف خواب در ماهي
خواب در ماهيان ميتواند معناي مختلفي داشته باشد.برخي از ماهيان و دوزيستان هنگام خواب اگاهي خود را از دست ميدهند. اما اين كم شدن اگاهي به اندازه كم شدن اگاهي مهره داران نيست.هنگامي كه ماهي به خواب ميرود از محيط خود اگاه است و مغز او درحال تحليل مسائل پيرامون است.البته ماهي مانند انسان كامل به خواب نميرود بلكه در حالت خواب و بيداري قرار ميگيرد ولي بنظر ميرسد كه كاملا بيدار است !!!

برخي از ماهيان تحت چرخه ي خواب سالانه قرار دارند.درين مدت سرعت سوخت و ساز بدنشان كم ميشود.اگر چه انان مانند پستاندار و تغيير دما به خواب ميروند اما برخلاف انها به هيچ عنوان به خواب كامل فرونميروند و بيهوش نميشوند بلكه 
انها تغذيه را متوقف ميكنند و وارد بيحسي ميشوند.درين حالت ماهي به سمت پايين(عمق) بركه حركت ميكند و انجا ميماند.
ماهي ها ميخوابند؟!(ترجمه)

برخي از ماهيان به حالت مرگ كاذب درمي ايند!.يعني در طول زمانهاي خشك و داغ حيات خود را از دست ميدهند.
ماهیان ریه دار آفریقایی تبار خود را در گل دفن ميكنند تا از در فصل خشكي جان سالم به در ببرند .كپور در زمستان تا حدودي خود را بين گل و لاي دفن ميكند.در برخي از كشورهاي گرمسيري خواب اينگونه مااهيها با گرم شدن هوا و خشك شدن اب درياچه ها اغاز ميشود.اينگونه ماهيها در مدت مرگ كاذب از طريق ريه هاي خود تنفس ميكنند.برخي از ماهي ها (در دلتاي گنگ)‌ براي خود بين گل و لاي خانه اي درست ميكنند و فقط نوك دم انها با اب در تماس است انگار انها از طريق دمشان تنفس ميكنند!

برخي از ماهيها تداركات مفصلي براي خواب دارند.در كتاب دیوید فلدمن امده است كه: هنگامي كه بر روي صخره اي در ساحل نشسته بودم ديدم يك گونه از ماهي شروع به تراوش ماده اي ژله مانند به دور خود كردكه به شكل يك غشا از بدنش محافظت ميكرد سپس ماهي به خواب عميقي فرو رفت... 
ماهي ها ميخوابند؟!(ترجمه)
برخي از ماهيان نيزهنگامي كه در حال شنا كردن هستند ميخوابند.

سرانجام برخي از ماهي ها خوابيدن خود را به هيچ طريقي پنهان نميكنند.خوابيدن به پهلو كار مورد علاقه ي ماهي لوچ دلقك است.اين ماهي هنگام استراحت به پايين اكواريوم ميرود و به پهلو ميخوابد به نظر ميرسد كه اين ماهي مريض يا مرده باشد ولي در حقيقت اين ماهي يكي از روشهاي خوابيدن را اتخاذ كرده

پس ماهي ها ميتوانند در حالات مختلفي اعم از پنهان شدن-حركت-ايستادن-به پهلو ميتوانند بخوابند.اما در تمام حالات كوچكترين حركتي ميتواند مزاحم خواب انها شود. 


مترجم:Shamim
منبع:petplace