در چند تصویر، انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی یک کوه یخی، تصویر بلور مانند زیبایی ایجاد کرده است. تصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب یخچال‌ عظیم شناور در میان آبتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب یخچال‌ عظیم شناور در میان آبتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب یخچال‌ عظیم شناور در میان آبتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب یخچال‌ عظیم شناور در میان آبتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخیتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخیتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب انعکاس آبی درخشان آب‌ها بر روی کوه یخیتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب کوه‌های یخی قطب جنوبتصاویر دیدنی نشنال جئوگرافیک از قطب جنوب کوه‌های یخی قطب جنوب