به گزارش "کترز"، حرکات فيل با «کيم لوان» نشان مي دهد که دختربچه توانسته قلب فيل را به دست آورد و مهرش را به خود جلب کند. فيل غول پيکر همچون يک حيوان خانگي با دختر همراهي دارد و از تمامي دستورات وي اطاعت مي کند. پدر و مادر دختربچه مي گويند که يک پيوند قوي بين دخترشان و حيوانات وجود دارد، او براحتي مي تواند توجه هر حيواني را نسبت به خود جلب کند.


«ريحان» عکاس 35 ساله فرانسوي مي گويد بين «کيم» و فيل غول پيکر رابطه دوستانه اي عجیبی برقرار بوده و ديدن اين صحنه ها او را سخت تحت تاثير قرار داده است.

رابطه صمیمانه فیل و دختر ویتنامی

رابطه صمیمانه فیل و دختر ویتنامی

رابطه صمیمانه فیل و دختر ویتنامی

رابطه صمیمانه فیل و دختر ویتنامی