سینی توالت سگ های شما عزیزان


برای تربیت سگ ها باید از پد اموزش ادرار همراه با سینی مخصوصسینی توالت سگ های شما عزیزان استفاده 


کنید این محصول برای تربیت سگ ها

سینی توالت سگ های شما عزیزان 

بسیار کاربرد دارد و اگر با قطره اموزش ادرار استفاده شود 

بهترین نتیجه را خواهد داشت


سینی توالت سگ های شما عزیزان


به این روش که ابتدا در درون سینی یک عدد پد اموزش ادرار قرار میدهید و مقدار کمی از قطره اموزش ادرار به ان میپاشید و در نزدیکی محل نگهداری سگ قرار میدهید این 

محصول با جدب بسیار بالا ی پد و همچنین فلاپ دور محصول که از پد اموزش نگهداری میکند میتواند وسیله ای تمیز و بسیار مناسب برای اموزش سگ های شما فراهم اوردسینی توالت سگ های شما عزیزان
اندازه محصول :

m No. Measurements
for item
23415 49 × 41 cm
23411

سینی توالت سگ های شما عزیزان